top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Bildirimi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Bildirimi Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Taşyapı” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

1) İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları Taşyapı olarak başta konut projeleri olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz gerçek kişiler ile tüzel kişilikleri temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim verileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgilerini içeren finans verileri ile banka hesap bilgileri, fatura ve kıymetli evrak bilgileri, ürün talep bilgilerini içeren müşteri işlem bilgileri; ürün/hizmet üretim, operasyon, satış, satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme ilişkilerinin tahsisi, hukuk, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, ilgili kişinin açık rızası olması halinde Taşyapı ürün ve hizmetlerine yönelik kampanya ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’imizin ticari faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığı gerçek kişiler ile taşeron/tedarikçi tüzel kişi firmaları temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve çalışan özlük dosyası içerisinde mevcut olan kişisel verileri; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin operasyon, üretim, satış ve satış sonrası takip süreçlerinin yerine getirilmesi, Şirket’imizin satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere iş akdi ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, İnternet sitemizi ziyaret eden ve belirtilen platform üzerinden Taşyapı ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi, Şirket’imize ait tesislerin ziyaret edilmesi halinde, ziyaretçilerimizin Şirket bünyesinde bulunan kamera sistemleri vasıtasıyla kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ile araç plaka verileri; Şirket’imiz fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

 

2) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve 1 iş birliği içerisinde bulunulan iş ortağı/taşeron/tedarikçi firmalara ve Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. grup şirketleri ile iştirak şirketlerine aktarılabilecektir.

 

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize ilgili kişinin kendisi veya iş akdi ve sair sözleşmesel ilişki ile bağlı bulunduğu firmalar tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler ile Şirket’imize ait bilişim sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları İlgili kişiler, KVKK’nın on birinci maddesi kapsamındaki: ▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 

▪ İşlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme ▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme ▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 

▪ İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme Haklarına yönelik başvurularını, Şirket’imizin Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Almondhill Sitesi D Blok No:19Z-1, Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvurarak veya Şirket’imizin kep adresi olan tasyapi@hs02.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@tasyapi.com e-posta adresine iletebileceklerdir. Şirket’imiz söz konusu talepleri Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır

bottom of page